Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3639)
E-posta : akaya574@hotmail.com, ahmetkaya@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Ahmet KAYA
Unvanı      : Doçent Doktor
 
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Lisans      İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi / Kamu Yönetimi Gazi Üniversitesi,
ANKARA
1996
 
Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi,  Denetimi,
Planlaması ve Ekonomisi
Gaziantep Üniversitesi,
GAZİANTEP
2000
 
 
Doktora
Eğitim Bilimleri / Eğitim Yönetimi,  Denetimi,
Planlaması ve Ekonomisi
İnönü Üniversitesi,
MALATYA
2008
 

 

 
 
 
 
Akademik Unvanlar
Derece Görev Yeri Yıl
Öğr. Gör. Dr. Kilis 7 Aralık Üniversitesi M. R. Eğitim Fakültesi, KİLİS 25.08.2009/26.04.2010
Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ŞANLIURFA 27.04.2010-2017
Doç. Dr. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ŞANLIURFA 2017-Devam ediyor.
 
 
Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
1-DOĞU ZEKIYE, (2012). Ortaöğretim kurumları paydaşlarının e-okul eğitim yönetimi bilgi sisteminin isleyiş sürecine ilişkin görüşleri, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
2-GÖÇEN AHMET, (2013). Yapılandırmacı ilköğretim programının uygulanması sürecinde ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik düzeyleri, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
3-YILMAZ SALIH, (2014). Okul yöneticilerinin çatışmayı yönetme stilleri ile müzakere becerileri arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
4-ZEYNEP ŞAHİN, (2014). , Kriz yönetimi ve psikolojik sermaye arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
5-SONGÜL TINAZ, (2014). , İlk ve ortaokullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerin yönetsel etkililik ve örgütsel bağlılık algıları arasındaki ilişki, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı.
 
6-KILIÇ HALİL, (2014). İlkokul öğretmenlerinin görüşlerine göre yöneticilerin ahlakı değer yönelimleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişki, Zirve Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı.
 
7-DİP KEREM, (2014). İlkokul öğretmenlerinin örgütsel bağlılık düzeylerine yöneticilerin hizmetkâr liderlik davranışlarının etkisi, Zirve Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı.
 
8-YILDIRIM ZEYNEL, (2014). Ortaokul öğretmenlerinin örgütsel adanmışlık düzeyleri ile müdürlerinin etik liderlik davranışlarını algılama düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Zirve Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Eko. Anabilim Dalı.
 
Doktora Tezleri
----------------------------


Yayınlar 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
A.1 GENÇ GÜLTEN, KAYA AHMET (2010). An investigation on the motivation level of EFL students. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 1(3), 20-31.
 
A.2 KAYA AHMET, BALAY REFIK, GÖÇEN AHMET (2012). The level of teachers’ knowing, application and training need on alternative assessment and evaluation techniques. Uluslararası Insan Bilimleri Dergisi, 9(2), 1229-1259.
 
A.3 YILDIRIM M. CEVAT, KAYA AHMET, BALAY REFIK, YILMAZ SALIH (2013). Okul Müdürlerinin Müzakere Becerilerine İlişkin Bir Analiz. Journal of Turkish Studies, 8(8), 2277-2289., Doi: 10.7827/TurkishStudies.5234.
 
A.4 ÖZMUSUL MUSTAFA, KAYA AHMET (2013). Social, extra-curricular activities offered to students at low and high socio-economic status upper secondary schools in Turkey according to school principals’ views. European Online Journal Of Natural And Social Sciences, 3(1), 35-47.
 
A.5 KAYA AHMET, DOGU ZEKIYE (2014). E-Okul education management information system (e-Okul EMIS): Sanlıurfa. European Journal of Research on Education, Special Issue: Educational Technology and Lifelong Learning, 2(2), 36-41.
 
A.6 ÖZMUSUL MUSTAFA, KAYA AHMET (2014). Türkiye’nin PISA 2009 ve 2012 Sonuçlarına İlişkin Karsılaştırmalı Bir Analiz. Journal of European Education, 4(1), 23-40.
 
A.7 KAYA AHMET, BALAY REFIK, ADIGÜZEL ABDULLAH (2014). Öğretmen Adaylarının Eğitsel Internet Kullanım Becerileri İle Bilgi Edinme Becerileri Arasındaki İlişki Düzeyi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 83-99., Doi: dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os5a
 
A.8 BALAY REFIK, KAYA AHMET, GEÇDOGAN YILMAZ REYHAN (2014). Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile Farklılıkları Yönetme Becerileri Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 229-249., Doi: dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os14a
 
A.9 KAYA AHMET, ÖZMUSUL MUSTAFA (2014). The Impact of Shared, Ethical, Transformational, Authentic, Transactional and Servant Leadership on Organizational Creativity. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 8(3), 498-513.
 
A.10 ÖZMUSUL MUSTAFA, KAYA AHMET, GÖÇEN AHMET (2014). The Effect of Organizational Reputation on School’s Policy Encouraging Participation of Employees in Decision Making Process at School. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 2(2B), 305-312.
 
A.11 KAYA AHMET, GÖÇEN AHMET (2014). Instructional leadership levels of school principals under the context of constructivist primary curriculum - quantitative results. European Online Journal Of Natural And Social Sciences, 3(1), 117-122.
 
A.12 KAYA AHMET (2014). Development of synergistic climate scale: The reliability and validity of Turkish and Slovakian forms. Educational Research and Reviews, 9(20), 938-953., Doi: 10.5897 /ERR2014.1818
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
B.1 KAYA AHMET, DÖNMEZ BURHANETTİN (2009). An evaluation of the classroom management approaches of the class teachers implementing “constructivist learning approach”. 1st World Conference on Educational Sciences, 1(1), 575-583., Doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.104, Atıf Sayısı: 1 (Özet bildiri)
 
B.2 KAYA AHMET, DÖNMEZ BURHANETTİN (2010). A comparison of the classroom management approaches of the teachers implementing “Constructivist Learning Approach” and not implementing this approach. 2nd World Conference on Educational Sciences, 2(2), 1820-1824., Doi: 10.1016/j.sbspro.2010.03.991 (Özet bildiri)
 
B.3 BOZASLAN HASAN, KAYA AHMET (2012). Sufficiency levels of primary schools according to effective school criteria. 4th World Conference on Educational Sciences, 46, 980-986., Doi: 10.1016/j. sbspro.2012.05.234 (Sözlü Bildiri)
 
B.4 BOZASLAN HASAN, KAYA AHMET (2012). The views of teachers on primary school program's implementation and quality of assessment and evaluation component. 4th World Conference on Educational Sciences, 46, 2537-2541., Doi: 10.1016/j.sbspro.2012.05.518 (Sözlü Bildiri)
 
B.5 BOZASLAN HASAN., KAYA AHMET (2011). Üniversite öğrencilerinin anne baba tutumlarının problem çözme, sosyal kaygı ve akademik başarıları açısından incelenmesi (Harran Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma). International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 269-269. (Sözlü Bildiri)
 
B.6 ÖZMUSUL MUSTAFA., KAYA AHMET., ÇEVİK MEHMET NEZIR (2014). Türk ve Slovak akademisyen, yönetici ve öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kurumlarının kurumsal itibar yönetimi düzeylerine ilişkin algıları. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 77- 77. (Sözlü Bildiri)
 
B.7 KAYA AHMET (2014). Akademisyenlerin, üniversite çalışanlarının ve üniversite öğrencilerinin kurumlarına ilişkin itibar yönetimi algıları: Harran Üniversitesi örneği. Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans, 79-79. (Sözlü Bildiri)
 
B.8 KAYA AHMET., USTA MEHMET EMİN., ÖZMUSUL MUSTAFA., ARHAN SERDAR (2014). Il eğitim denetmenlerinin stresle basa çıkma tarzları ile kullandıkları mizah tarzları arasındaki ilişki. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 106-106. (Sözlü Bildiri)
 
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
C2.1 Eğitim Bilimine Giriş, Bölüm adı:(Eğitimin Ekonomik Temelleri) (2011)., KAYA AHMET, IDEAL KÜLTÜR YAYINLARI, Editör:TÖREMEN FATIH, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 362, ISBN: 9786055729066, Türkçe(Ders Kitabı)
 
C2.2 Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Bölüm adı:(Öğretimin Parçası Olarak Teknoloji Kullanımı) (2011)., KAYA AHMET, IDEAL KÜLTÜR YAYINCILIK, Editör:DILCI TUNCAY, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 303, ISBN:9786055729134, Türkçe(Ders Kitabı)
 
C2.3 Multidisciplinary Perspectives on Education, Bölüm adı:(Constructivist Program Leader ship and Guidance Levels amongst School Principals) (2014)., KAYA. AHMET, GÖÇEN. AHMET, Cambridge Scholars Publishing, Editör:Hasan Arslan, Georgeta Ra??, Ercan Kocayörük, Mehmet Ali Içbay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 463, ISBN:978-1-4438-6009-3, Ingilizce(Bilimsel Kitap)
 
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
D.1 KAYA AHMET, BILGIN AKSU MUALLA (2009). Fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasında bir adım olarak taşımalı eğitim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(27), 177-189. (Kontrol No: 540817)
 
D.2 KAYA AHMET, TASAR H HÜSEYIN (2010). İlköğretim okullarında etkili sınıf yönetimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 169-183. (Kontrol No: 540864)
 
D.3 GENÇ GÜLTEN, KAYA AHMET (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil derslerine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 19-30. (Kontrol No: 540955)

D.4 KAYA AHMET, BOZASLAN HASAN, GENÇ GÜLTEN (2012). Üniversite Öğrencilerinin anne baba tutumlarının problem çözme, sosyal kaygı ve akademik başarıları açısından incelenmesi (Harran Üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(18), 208-225. (Kontrol No: 540993)
 
D.5 KAYA AHMET, BOZASLAN HASAN, DURDUKOCA SULE FIRAT (2012). Öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile ders çalışma alışkanlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 131-146. (Kontrol No: 541092)
 
D.6 BALAY REFIK, KAYA AHMET, DOGU ZEKIYE (2012). Ortaöğretim pansiyonlarında kalan lise öğrencilerinin öğretmen-örgenci ilişkisine ilişkin görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (42), 103-128. (Kontrol No: 541145)
 
D.7 BOZASLAN HASAN, GENÇ GÜLTEN, KAYA AHMET, MERTER FERIDUN (2012). An investigation of the relationships between teachers’ competency with lesson planning, designing learning environments and materials, and their socio-cultural characteristics. Kuramsal Egitimbilim Dergisi, 5(4), 433-453. (Kontrol No: 541185)
 
D.8 BALAY REFIK, KAYA AHMET, CÜLHA ALI (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 14(2), 123-144. (Kontrol No: 541252)
 
D.9 KAYA AHMET, GÖÇEN AHMET (2012). Okul Yöneticilerinin Rotasyonu Üzerine Nitel Bir İnceleme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 149-165. (Kontrol No: 541291)
 
D.10 KAYA AHMET, BALAY REFIK, DEMIRCI ZEYNEP (2014). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin psikolojik sermaye düzeylerinin incelenmesi (Şanlıurfa ili örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(48), 47-68. (Kontrol No: 541334)
 
D.11 YILDIRIM NAIL, KAYA AHMET, YAR VEDA (2011). Sınıf öğretmenliği mesleğinin öğretmenlere olumlu olumsuz katkıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 36(388), 28-36. (Kontrol No: 540900)
 
D.12 KAYA AHMET, BALAY REFIK, TINAZ SONGÜL (2014). Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(2), 79-97. (Kontrol No: 1222035)
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
E.1 KAYA AHMET, BILGIN AKSU MUALLA (2004). Fırsat ve olanak eşitliğinin sağlanmasında bir adım olarak taşımalı eğitim. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 90-91., (Kontrol No: 394359)
 
E.2 KAYA AHMET (2012). Yönetici rotasyonunun olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesine ilişkin nitel bir çalışma. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 358-359., (Kontrol No: 396642)
 
E.3 BALAY REFIK, KAYA AHMET, KARADAS HALIL (2012). Pozitif okul yönetiminin öğretmenlerin örgütsel bağlılığına etkisi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 414-415., (Kontrol No: 396645)
 
E.4 KAYA AHMET, BALAY REFIK, GÖÇEN AHMET (2012). Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme tekniklerine ilişkin bilme, uygulama ve eğitim ihtiyacı düzeyleri (Hakkâri ili örneği). XI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 379-380., (Kontrol No: 396704)
 
E.5  KAYA AHMET, BALAY REFIK, TINAZ SONGÜL (2013). İlk ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 125-126., (Kontrol No: 396676)
 
E.6 BALAY REFIK, KAYA AHMET, CÜLHA ALI (2013). Örgüt kültürü ve örgütsel sinizm ilişkisi: Şanlıurfa ili örneği. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 443-445., (Kontrol No: 396675)

E.7 KAYA AHMET, YILDIRIM MUHAMET CEVAT (2013). Okulların örgütsel psikolojik sermaye düzeyine ilişkin öğretmen ve yönetici görüşleri. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 348-348., (Kontrol No: 396689)

E.8 BALAY REFIK, KAYA AHMET, MELIK GÜLBAHAR (2013). Ortaokul öğretmenlerinin yönetsel etkililik ile örgütsel yaratıcılık algıları arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 349-351., (Kontrol No: 396687)

E.9 BALAY REFIK, KAYA AHMET, ÇEVIK MEHMET NEZIR (2013). Öğretmenlerin internete yönelik tutumları ve eğitsel internet kullanım öz–yeterlik inanç düzeyleri. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 414-416., (Kontrol No: 396679)

E.10 BALAY REFIK, KAYA AHMET, ASLAN MEHMET SAIT (2013). Yönetici ve öğretmenlerin eğitim örgütlerinin yönetişim düzeylerine ilişkin görüşleri: Şanlıurfa ili örneği. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 499-501., (Kontrol No: 396677)

E.11 BALAY REFIK, ADIGÜZEL ABDULLAH, KAYA AHMET, AYDOGDU AHMET (2013). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretim elemanları ile almayan öğretim elemanlarının sınıf yönetimi beceri düzeylerinin karsılaştırılması. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 448-449., (Kontrol No: 396688)

E.12 KAYA AHMET, YILMAZ SALIH (2013). Okul yöneticilerinin çatışmayı yönetme stilleri ile müzakere becerileri arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 304-305., (Kontrol No: 396673)

E.13 BALAY REFIK., KAYA AHMET., ATLI HALIL (2013). Üstün zekalı ve yetenekli örgencilerin bazı değişkenlere göre aksiyonda değerler eğitimi algıları (Güneydoğu Anadolu Bölgesi örneği). I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 94-94., (Kontrol No: 1229353)

E.14 BALAY REFIK., KAYA AHMET., ATLI HALIL (2013). Öğretmen adaylarının moral değer yönelimleri. I. Ulusal Değerler Eğitimi Kongresi, 108-108., (Kontrol No: 1229379)

E.15 BALAY REFIK, KAYA AHMET, YILDIRIM MESUT (2013). Eğitim örgütlerinde itibar yönetimi ölçeğinin geliştirilmesi. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, 56-56., (Kontrol No: 396655)

E.16 ADIGÜZEL ABDULLAH, KAYA AHMET, BALAY REFIK (2013). Öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanım becerileri ile bilgi edinme becerileri arasındaki ilişki. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, 60-60., (Kontrol No: 396663)

E.17 BALAY REFIK, KAYA AHMET, GEÇDOGAN YILMAZ REYHAN (2013). Eğitim yöneticilerinin hizmetkâr liderlik yeterlikleri ile farklılıkları yönetme becerileri arasındaki ilişki. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, 66-66., (Kontrol No: 396654)

E.18 KAYA AHMET (2013). Ruhsal liderlik ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, 67-67., (Kontrol No: 396660)

E.19 KAYA AHMET, GÖÇEN AHMET (2013). Yapılandırmacı ilköğretim programlarının uygulanması sürecinde ilköğretim okulu yöneticilerinin öğretimsel liderlik düzeyleri- nicel sonuçlar. IV. Eğitim Yönetimi Forumu, 117-117., (Kontrol No: 396649)

E.20 SIMSEK HÜSEYIN., KAYA AHMET., TINAZ SONGÜL (2014). Ortaöğretim örgencilerinin yılmazlık durumlarının okul terki eğilimlerine etkisi. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 375-376., (Kontrol No: 1229783)

E.21 KAYA AHMET., ARSLANTAS H ISMAIL., AHMET AYDOGDU (2014). Pozitif okul yönetimi ve örgütsel sağlık arasındaki ilişki. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 384-385., (Kontrol No: 1229846)

E.22 KAYA AHMET., DEMIRCI ZEYNEP (2014). Kriz yönetimi ile örgütsel psikolojik sermaye arasındaki ilişki. IX. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 373-375., (Kontrol No: 1229867)
 
Diğer yayınlar
----------------------------
Projeler
1. "Yükselen Gaziantep Projesi", DIGER, Eğitmen, 2006-2013
 
2. “Interdisciplinary Relationships at Primary and Pre-Primary Education”, AB Comenius Regio Ortaklıgı Projesi, AB PROJESI, Araştırmacı, 2011-2013
 
3. “Yapılandırmacı ilkögretim programlarının uygulanması sürecinde ilkögretim okulu yöneticilerinin ögretimsel liderlik düzeyleri”, Harran Üniversitesi Bilimsel Arastırma Kurulu (HÜBAK) tarafından desteklenen Proje (Proje No: 12071). Proje Yürütücüsü, 2012-2013 Şanlıurfa., BAP, Danışman, 2011-2013
 
4. “Bridge.r@dio.network – Crossing Boundaries”, Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) / Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi, AB PROJESI, Eğitmen, 2013
 
5. “Ortaöğretim kurumları paydaşlarının e-Okul eğitim yönetimi bilgi sisteminin isleyiş sürecine ilişkin görüşleri”, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Kurulu (HÜBAK) tarafından desteklenen Proje (Proje No: 1199). Proje Yürütücüsü, 2011-2012 Sanlıurfa., BAP, Danışman, 2012-2012
 
İdari Görevler
1.Bölüm Başkanı 2012 HARRAN ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI/ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ
 
2.Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 2012 HARRAN ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI
 
3.Anabilim Dalı Başkanı 2012 HARRAN ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI
                     /ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ
 
4.Farabi Koordinatörü 2011-2013 HARRAN ÜNIVERSITESI/EGITIM FAKÜLTESI /ILKÖGRETIM BÖLÜMÜ
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. EYEDDER-EGITIM YÖNETICILERI VE EGITIM DENETICILERI DERNEGI, Üye, 2014
 
Ödüller
A. 10.11.2004 tarih ve 48228 sayılı “AYLIKLA ÖDÜLLENDIRME BELGESI”. , MILLI EGITIM BAKANLIGI , 2004
 
B. 11.06.2004 tarih ve 22 sayılı “TESEKKÜR BELGESI”., MILLI EGITIM BAKANLIGI (Gaziantep-Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü), 2004
 
C. 21.03.2008 tarih ve 2605 sayılı “TESEKKÜR BELGESI.” , MILLI EGITIM BAKANLIGI (Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü) , 2008
 
Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.
 
Akademik
      Yıl
 
Dönem
 

Dersin Adı

Haftalık Saati

 
Öğrenci
Sayısı
Teorik Uygulama
 
 
2013-2014
 
 
 
 
Güz
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (LİSANS) 2  0 1
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ (LİSANS) 3  0 58
REHBERLİK (LİSANS) 3 0 49
REHBERLİK (LİSANS) 3 0 26
Uzmanlık Alanı (YÜKSEK LİSANS) 4 0 4
Danışmanlık (YÜKSEK LİSANS) 0 1 4
 
 
 
 
İlkbahar
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (LİSANS) 2 6 50
SINIF YÖNETİMİ (LİSANS) 2 0 43
SINIF YÖNETİMİ (LİSANS) 2 0 38
REHBERLİK (LİSANS) 3  0  40
Danışmanlık (YÜKSEK LİSANS) 0+1   4
Uzmanlık Alanı ve Tez Çalışması (YÜKSEK LİSANS) 4+0   4
       
 
 
 
2014-15
 
 
 
 
Güz
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I (LİSANS) 2  6 19
SINIF YÖNETİMİ (LİSANS) 2  0 39
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (LİSANS) 2  0 38
Danışmanlık (YÜKSEK LİSANS) 0+1   1
Uzmanlık Alanı ve Tez Çalışması (YÜKSEK LİSANS) 4+0   1
 
 
 
 
 
İlkbahar
OKUL LİDERLİĞİ VE ÇAĞDAŞ LİDERLİK YAKLAŞIMLARI (SEÇMELİ) (LİSANS) 2  0 26
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II (LİSANS) 2 6 51
SINIF YÖNETİMİ (LİSANS) 2  0 42
 OKUL DENEYİMİ (LİSANS)  1  4 13
Eğitim Yönetimi (YÜKSEK LİSANS) 3+0   5
Uzmanlık Alanı (Ders) (YÜKSEK LİSANS) 4+0   1
Danışmanlık (YÜKSEK LİSANS) 0+1   1
 
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI