Tel        : 0(414) 318 30 00 - (3466) dahili
E-posta : akpunar@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Bürhan AKPUNAR
Unvanı      : Profesör Doktor
 

Doğum Tarihi: 25 Temmuz 1962

Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Makine Eğitimi / Otomotiv Eğitimi Gazi Üniversitesi 1984
Y. Lisans Eğitim Bilimleri/Eğitim Programları ve Öğretim İnönü Üniversitesi 1992
Doktora Eğitim Bilimleri / Eğitim Programları ve Öğretim İnönü Üniversitesi 1998
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :İnönü Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Meslek Lisesi ve Genel Lise Çıkışlı Öğrencilerin Başarılarının Karşılaştırılması. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nalan ARAS
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : Meslek Yüksekokulu Makine Programı Malzeme Teknolojisi Dersi Programının Ön-Son Test Sonuçları ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Danışman: Prof. Dr. Mahmut TANDOĞAN
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Öğr Grv.  Meslek Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi 1989-1998
Dr. Öğr.Grv.   Meslek Yüksekokulu, İnönü Üniversitesi 1998-2000
Yar.Doç. Dr.  Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi 2000-2009
Doç. Dr.  Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi 2009-2014
Prof. Dr. Eğitim Fakültesi Fırat Üniversitesi 2014-2015
Prof. Dr. HAÜ. Eğitim Fakültesi Dekanı 2016-
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Doğan, N., “Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Anadolu Öğretmen Lisesi İle Diğer Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Çeşitli Derslere Göre Başarılarının Karşılaştırılması”, Fırat Üniversitesi, 2002.
Turan, M., “İlköğretim Okullarının Eğitim-Öğretim Ortamlarındaki Materyal İhtiyacının Belirlenmesi”, Fırat Üniversitesi, 2003.
Özer, B., “Teknik Eğitim Fakültelerinde Yeniden Yapılanma”, Fırat Üniversitesi, 2003.
Erbey, Y., “Sınıf Öğretmenliği Öğretim Programının Öğretmen Yetiştirmedeki Yeterliliği (Elazığ-Malatya-Diyarbakır Örneği)”, Fırat Üniversitesi, 2005.
Aydın, K., “Aromanın İngilizce Öğretimine Etkisi” Fırat Üniversitesi, 2005.
Gezer, B., “Okul Kültürünün Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri (Elazığ İli Örneği)”, Fırat Üniversitesi, 2005. 
Önal, F. M., “Türkiye’de Grafik Teknikeri Yetiştirme Programlarında Karşılaşılan Sorunlar”, Fırat Üniversitesi, 2007.
Balun, H., “İlköğretim I. Kademede Uygulanan Görsel Okuma ve Görsel Sunu Öğrenme Alanının Türkçe Öğretiminde Kazanımlara Ulaşmadaki Etkililiği”, Fırat Üniversitesi, 2008.
Erdamar, M. F. “İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Kuramı ve Uygulanmasına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Örneği)”, Fırat Üniversitesi, 2009.
Baltacı, M. “Web Tabanlı Excel Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Bilişötesi Farkındalık Düzeyine Etkisi”, Fırat Üniversitesi, 2009.
Dönder, A. “İlköğretim VII. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Analoji Geliştirme Yeterlilikleri (Elazığ ve Diyarbakır illeri örneği”, Fırat Üniversitesi, 2010.
Akdoğan, S. “Türkiye’de Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Yabancı Dil Okullarına Yönelik Öğretmen Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri”, Fırat Üniversitesi, 2010.
Güner, Halim (2011). “İlköğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Öğretim Sürecinde İnisiyatif Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi”(Elazığ-Muş-Şırnak).
Çermik, Fatih. “Yeni İlköğretim Programlarının Öngördüğü Tamamlayıcı Ölçme Ve Değerlendirme Teknikleri Hakkındaki Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi”  Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
 
 
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:
Turan, M., “İlköğretim I. Sınıf Türkçe Dersi İlk Okuma-Yazma Programında Uygulanan Ses Temelli Cümle Yönteminin Uygulamadaki Etkililiği”, Fırat Üniversitesi, 2007.
Hasan Aydemir, “İlköğretim 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Etkinliklerinin Uygulamadaki Etkililiğinin Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
Kamil Aydın, “Eğitim Fakültelerinde Okutulan Öğretmenlik Meslek Bilgisi Ders İçeriklerinin Öğretmen, Öğretim Elemanı Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011.
Faysal Özdaş, “Ortaokullarda Değerler Eğitimi ve İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013.
Emrullah, Y., “Güçlü Yön Temelli Yaklaşımın Yükseköğretimde İngilizce Dersinde Akademik Başarı, Devam ve Motivasyon Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Salih, Akyıldız “Lise Öğretmenlerinin Epistemolojik İnançları İle Öğretme-Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ” Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014, Aralık.
Kuloğlu, Ayşenur, “Lise Fizik Öğretim Programlarının Newton ve Kuantum Paradigmaları Perspektifinden Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2015, Haziran.

Projelerde Yaptığı Görevler :
Genel ve Mesleki Teknik Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Değerlendirilmesi, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, FÜBAP-907,  Proje Yöneticisi, 2005. 
Avrupa Birliği Sürecinde Teknik Eğitim Fakültelerine Yönelik Modüler Bir Öğretim Program Tasarısı, Avrupa Birliği LdV Hareketlilik Programı Projesi, TR/04/A/F/EX2-002, Proje Yöneticisi, 2005.
Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Yönelik Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımına Dayalı İngilizce Dil Öğretimi Program Tasarımı, Avrupa Birliği LdV Hareketlilik Programı Projesi,TR05/A/F/EX2-34, Yararlanıcı, 2006.
LETHE-Learning Throught Emotion Avrupa Birliği Socrates Comenius 2.1 Action Projesi (Comenius-C21), Uzman, 2008.

İdari Görevler :
Rektör Yardımcısı, Harran Üniversitesi, 2017- 
Dekan. Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2016-
Bölüm Başkan Yrd.      Fırat Üniversitesi  Eğitim Bilimleri  Bölümü, 2004-2006.
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fırat Üniversitesi  Eğitim Bilimleri  Bölümü     Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, 2000-2004.
Bölüm Başkan Yrd.      Fırat Üniversitesi  Eğitim Bilimleri  Bölümü, 2010-2012.
Bölüm Başkanı,           Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri  Bölümü, 2012-2015
Anabilim Dalı Başkanlığı, Fırat Üniversitesi  Eğitim Bilimleri  Bölümü     Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, 2012-2015.
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
International Assocation of Educators (Uluslararası Eğitimciler Birliği) 2006-2007.

Ödüller :

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2012-2013 Güz Öğretim İlke ve Yöntemleri   3 - 60
Eğitimde Program Geliştirme 2 - 60
İlkbahar Fen ve Teknoloji Programı ve Planlama 3 - 80
2013-2014 Güz Eğitime Bilimine Giriş   3 - 100
Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme 2 2 80
İlkbahar Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 3 - 150

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. Akpınar, B., “Mechatronics Education in Turkey”, Mechatronics (SCI), 16, 185-192 (2006).
A2.  Akpınar, B., “The Effects of Olfactory Stimuli on Scholastic Performance”, The Irish Journal of Education (British Education Index), 36, 86-90 (2005).
A3. Akpınar, B., “The Effects of the Changes that Have Taken Place in Global Pedagogical Paradigms in Turkish Engineering Education”, World Transactions on Engineering and Technology Education, 5, 201-206 (2006).
A4.  Sevindik, T. ve Akpınar, B., “The Effects of the Changes in Postmodern Pedagogical Paradigms on Engineering Education in Turkey”, European Journal of Engineering Education(British Education Index), (32) 5, 561-571 (2007).
A 5. Akpınar, B. ve T. Dilci, “Teachers’ Perception of Violence at School in the Context of Educational Curricula” Eurasian Journal of Educational Research (Thomson Scientific), (7), 29, 1-11 (2007).
A 6. Akpınar, B., “An Evaluation of Visual Reading and Presentation Learning Domain in Turkish Language Curriculum in the 1st – 5th Years of Primary School”, Education and Science, (34), 154, 37-49 (2009). 
A 7. Akpınar, B., Dönder, A. ve Ç. Tan, “The Epistemological Understanding of Pre-Teachers” E-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, (5), 4, 1523-1533 (2010).
A 8. Ogeturk, M., Kose, E., Sarsılmaz, M., Akpınar, B., Kus, İ. ve Meydan S. “Effects of Lemon Essential Oil Aroma on The Learning Behaviors of Rats” Neurosciences 2010; Vol. 15 (4), 292-293.
A 9. Akpunar, B. ve Y. Doğan, “Deciphering the Theory of Multiple Intelligences: An Islamic Perspective”, International Journal of Business and Social Science, Vol 2, No: 11, (Special Issue June), pp. 224-231, 2011.
A. 10. Akpunar, B. “The effect of webBlog based instruction on the metacognition levels of preservice teachers”, International Journal of Education and Development(IJEDICT), 2011, Vol. 7, Issue 2, pp. 38-45.
A.11. Akpınar, B., Güner, H. and Doğan, Y. Turkish Primary School Teachers’ Views On Taking Initiative During The Teaching Process”, Energy educatıon Social and Educational Studies, Vol 4 (3), pp.1335-1362, July 2012.
A.12. Akpunar, B. ve Y. Doğan, “Theories As Products And A Product Assessment: Analysıs Of The Turkish Pre-Service Teachers’ Views On The Theory Of Multiple Intelligences” African Journal of Business Management Vol. 6(5), pp. 1916-1920, 8 February, 2012.
A.13. Akpınar, B. Analysis of the Turkish pre-service teachers’ views on pedagogical independence in terms of various variables”, Energy educatıon scıence and technology part bsocial and educational studies, Vol 4 (4), pp.2261-2270, Octaber, 2012.
A. 14. Akpınar, B., Özdaş F. An Analysis of High School Students’ Misbehaviors and the Punishments Given (The Case of Diyarbakir Province)”, International Journal of Arts and Commerce, Vol 1 (2), pp.37-47, 2012.
 
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. Akpınar, B. ve B. Özer, “Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Görüşlerine Göre Üniversite-Sanayi İşbirliği”, I. Uluslar arası Yerel Yönetimler, Üniversite ve Sanayi İşbirliği Sempozyumu, 495-502, Ankara, 23-24 Ekim, 2003.
B2. Akpınar, B. ve M. Turan, “İlköğretim Okullarının Bilgisayar ve Donanımları Konusundaki Mevcut Durumları ve Sorunlar”,. III. Uluslararası Eğitim Teknolojisi Sempozyumu ve Fuarı, 1056-1064, Gazi Magusa, 28-30 Mayıs, 2003.
B3. Akpınar, B. ve M. Turan, ”Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde İlköğretim Öğretmenlerinin Demokrasi ve Demokrasi Eğitimine Bakış Açısı”,Uluslar arası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, 386-396, Çanakkale, 20-21 Mart, 2004.
B4. Akpınar, B. “Teknik Eğitim Fakültelerinin İstihdam Sorunu ve Çözüm İçin Yeni Bir Model Önerisi”, Mesleki ve Teknik Eğitimde Öğretmen Eğitimi Uluslar arası Konferansı, 145-156, Ankara, 22-23 Ocak, 2004.
B5. Akpınar, B. “Türk Mesleki ve Teknik Eğitim Sisteminin Avrupa Birliğine Uyum Sorunu”, AB Kopenhag Süreci ve Mastriht Bildirgesi Açısından Türkiye’de Mesleki Öğretim ve Eğitimi Bekleyen Zorluklar Uluslar arası Konferansı, 83-89, Ankara,7-8 Haziran, 2005.
B6. Akpınar, B., Gömleksiz, M. N. ve Boydak Özan, M. “Avrupa Birliği Sürecinde Yeniden Yapılanan Teknik Eğitim Fakülteleri İçin İngilizce Öğretiminin Önemi”, I. Uluslar arası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 60-66, İstanbul, 5-7 Eylül, 2005.
B7. Akpınar, B., Bahadır Köksalan. ve Kamil Aydın, M. “Turkish Educational System’s Philosophy Problem Under The Yoke Of Globalization” , I. Uluslar arası Eğitim Felsefesi Kongresi, 6-8 Mart,  Ankara, 2009. Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 44, Ankara: Gözde Matbaacılık.
B 8. Akpınar, B., Erdamar, F. S. ve Dönder, A. “The Role Of Theory Of Multiple Intelligence In Obtaining Social Peace And Agreement” I. Uluslar arası Yaşayan Kuramcılar Konferansı (Howard Gardner), 23-24 Mayıs, Burdur, 2009.
B 9. Akpınar, B., Çermik, F. “Dezavantajlı Bölgelerde Bulunan Eğitim Fakültelerinin Öğretmen Yetiştirmede Karşılaştıkları Sorunlar” I. Uluslar arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu-II, 16-18 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Ankara, 2010.
B. 10. Akpınar, B., Erdamar, F. S. ve Yılmaz, E. “Problems encountered in the applications of multiple intelligence theory in primary schools in Turkey” Procedia Social and Behavioral Sciences 9 (2010) 1873–1877, 26 January, 2010.
B. 11. Güner, H., B. Akpınar, A. Akkuş, M. Abukan, “What are the ualities of ideal teachers? similarities and differences in perception of school teachers and students of education faculty” International Conference New Horizons in Education, 8-10 June 2011, Guarda, Portugal.
B. 12. Akpınar, B., B. Köksalan, A. Dönder, “Türk Eğitim Sisteminde Uzak (Politik) Hedefler Sorunu” 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan.
B. 13. Doğan, Y., V. Batdı, B. Akpınar, “Öğretmenlerin Web KUllanım Amaçlarının Belirlenmesi” 9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 16-17 Haziran 2011, Bakü, Azerbaycan.
B. 14. Akpınar, B. ve Yılmaz, E.The Analysıs Of 2004 Turkish Educational Reform in Terms of Different Variables”, 13-16 September, 2011, European Conference on Education research (ECER, 2001).13-16 September, 2011, Berlin, Almanya.
B. 15. Akpınar, B., Dönder, A. Doğan, Y.”Lisansüstü Öğrencilerinin Bilgisayara İlişkin Öz-yeterliliği ve Kullanım Becerilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği)” 5th. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 22-23 September, 2011, Elazığ, TURKEY.
B. 16. Akpınar, B., Y. Doğan, A. Dönder.  “Assessment of the Renewed Primary School Curricula in the Context of the Opposite Curriculum (Yenileştirilmiş İlköğretim Programların Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi)” I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 5-8 Ekim 2011 Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eskişehir'de Ankara: Pegem A Yayınları.
B. 17. Akpınar, B., Yıldırım, B., Dönder, A. ” Assessment of The Turkish Teachers’ Views on Making and Using Analogies in Teaching of Science” New Perspectives in Science Education Conference, 8-9 March, Florence, Italy, 2012.
B. 18. Akpınar, B., Koksalan, B., , Tan, Ç., Doğan, Y. ” Pre-School Teachers’ Profıcıency For Conductıng Game Actıvıtıes” 4th Global Conference Videgame Cultures and the Future of Interactive Entertainment Conference, 11-13 July, Mansfield College Oxford,, July, 2012, England, 2012.
B. 19. Akpınar, B., Erdamar, F. S. ve Yılmaz, E. “Problems encountered in the applications of multiple intelligence theory in primary schools in Turkey” World Conference on Learning Teaching and Administration, The Amerikan University, 29-31 Octaber 2010 Cairo, Egypt.
B.20. Akpınar, B., Faysal Özdaş, Bilal Yıldırım, Veli Batdı. “The Analysis of the Effects of Olfactive Stimulus in Learning in Context of Educational Technology”. ETC 2013 - May 13-15, 2013 Kuala Lumpur, MALAYSIA, Proceedings Book, ISSN:2146-7366, pp. 1016-1022.
B.21. Akpınar, B., Tan, Ç., Gezer, Y. ve Yıldırım, B. “The Evaluation of The Views of Ibrahim Hakkı on Training, Discipline and Guidance in Terms of Educational Science” International Social Sciences and Ibrahim Hakkı Symposium, Siirt Governorship and Siirt University, 23-25 September, 2013, Siirt, Türkiye
B. 22. Özdaş, F., Akpınar, B., Batdı, V., Karahan, O. ve Yıldırım, B.”The Whole Human Being Paradigm and Holistic Curriculum Approach” New Perspectives in Science Education Conference, 20-21 March, Florence, Italy, 2014.
B. 23. Akpunar, B., Batdı, V., Tan, Ç., Kuloğlu, A. & Porgalı, M. (2014). Mobile Assisted Foreign Language Teaching in Turkey. The Sixth Asian Conference on Education, 28 October- 2 November, Osaka, Japan, 2014.
B. 24. Akpınar, B., Batdı, V., Kuloğlu, A. and Özeren, E. (2015). Mobile Phone Use at School as an Element of Hidden Curriculum:M-Hidden Curriculum. International Conference on Frontiers of Educational Technologies, Shanghai, China, 29- 30th July.
B. 25. Donmuş, V., Akpınar, B. & Eroğlu, M.(2015). Analysis on the Relationship Between the Attitude of Teacher Candidates Towards Teaching Profession and the Perception of ICT Self-Efficacy. International Conference on Frontiers of Educational Technologies, Shanghai, China, 29- 30th July (Dergi olarak Yayımlandı)
B. 26. Özdaş, F. And Akpınar, B (2015).The Frequency of Unwanted Student Behaviours in Secondary Schools in Terms of Certain Variables. International Conference on Frontiers of Educational Technologies, Shanghai, China, 29- 30th July.
B. 27. E. Özeren, B. Akpınar, V. Donmuş “Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Sürecinin Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi.” Sözel Bildiri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi ÇOMÜ 5-8 Mayıs 2016,Çanakkele.
B. 28. A.Kuloğlu, B. Akpınar, E. Özeren. Bir Öğretmen Yetiştirme Modeli Olarak Pedagojik Formasyon Eğitiminin Değerlendirilmesi”. Sözel Bildiri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi ÇOMÜ 5-8 Mayıs 2016,Çanakkele.
B. 29. A.Kuloğlu, B. Akpınar, E. Akmençe. “Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet ve Branş Değişkenine Göre İncelenmesi”. Sözel Bildiri. VIII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi ÇOMÜ 5-8 Mayıs 2016,Çanakkele
 
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Akpınar, B. ve M. Akdağ, “Endüstri Meslek Liselerine Öğrenci Talebinin Değerlendirilmesi”, Çağdaş Eğitim, 267, 39-43 (2000).
D2. Akpınar, B., M. Akdağ, ve E. İzci, “Müfredat Laboratuar Okullarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Uygulamada Karşılaştıkları Sorunlar”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 199-208, (2001).
D3. Boydak, M. ve B. Akpınar, “Okul Yönetiminde Kadın Yöneticilerin Başarısı”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 219-234, (2002).
D4. Akpınar, B. ve B. Köksalan, “Olağanüstü Haller ve Okul”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13, 151-158, (2003).
D5. Akpınar, B., "Meslek Yüksek Okullarına Sınavsız Geçiş”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, 8-25, (2003).
D 6. Akpınar, B. Ve B. Köksalan “Çocuklarda Olağanüstü Hal Sonrası Görülen Psikolojik Sorunlar ve Başetme Yolları”, Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 78, Nisan-Haziran, 20-24, (2003).
D7. Akpınar, B. ve B. Özer, “Teknik Eğitim Fakültesi Otomotiv Programlarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Teknoloji Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Karabük Teknik Eğitim Fakültesi Dergisi, 3-4, 95-106 (2003).
D8. Akpınar, B.,”Çocukların Televizyon İzleme Davranışlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi “, Çağdaş Eğitim, 306, 35-45 (2004 ).
D9. Akpınar, B.,”Konuşulan Otantik Bir Dil Kaynağı Olarak Televizyon Reklamlarının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması“, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38,198-211 (2004).
D10. Akpınar, B. ve B. Özer, “Teknik Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” , Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 47-166 (2004).
D11. Akpınar, B.,”Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeni Halkası: Mekatronik“, Milli Eğitim, 163, 82-90 (2004 ).
D12. Akpınar, B.,“Öğrenme Stili ve Stil Odaklı Öğretim” Yaşadıkça Eğitim, 83-84, 31-37 (2004).
D13. Akpınar, B.,“Teknik Öğretmen Yetiştirme Sorunu ve Teknik Eğitim Fakültelerinin Geleceği”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 259-274, (2005).
D14. Akpınar, B., “Aromanın Öğrenme Sürecindeki Rol ve Etkileri: Kokusal Öğrenme” Eğitim Araştırmaları, 20, 25-35, (2005).
D15. Akpınar, B., “Yükseköğretimde Pedagojiye Karşı Androgoji”, Yaşadıkça Eğitim, 87, 8-14, (2005).
D16. Akpınar, B. ve B. Özer, “Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Değerlendirilmesi”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 97-119 (2006).
D17. Akpınar, B., “Avrupa Birliğine Uyum Sürecinde Türk İlköğretim Öğrencilerinin Avrupa Birliği İmajı” Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar, 1, 8-26 (2006).
D18. Önal, F. M. ve B. Akpınar, “Grafik Teknikerliği Programlarının Değerlendirilmesi” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM), 2, 35-39 (2007).
D19. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Eğitimde Değişim ve Öğretmenlerin Değişim Algıları” Eğitim ve Bilim, (32), 144, 71-80 (2007).
D20. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Türkiye ve Bazı Ülkelerin Eğitim Reformlarının Karşılaştırılması” Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları (DAUM), 6, 82-88 (2007).
D21. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Duyuşsal Öğrenme Sürecinde Koku Duyusunun Rolü ve Kokusal Bilgelik” Yaşadıkça Eğitim,93, 20-25 (2007).
D22. Turan, M. ve B. Akpınar, “İlköğretim Türkçe Dersi İlkokuma Yazma Öğretiminde Kullanılan Ses Temelli Cümle ve Bitişik Eğik Yazı Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,(18), 1, 121-138 (2008).
D23. Akpınar, B. “Eğitim Sürecinde Öğretmenlerde Strese Yol Açan Nedenlere Yönelik Öğretmen Görüşleri Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, Ekim 16, (2), 359-366 (2008).
D24. Akpınar, B. ve B. Özer, “Genel Ortaöğretimde Yapılan Öğretim Planlarının Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 10, 121-145 (2008).
D25. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Kuantum Paradigmasının Eğitim Programlarına Yansımaları” Milli Eğitim,(38), 182, 299-313 (2009).
D26. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Çok Duyulu (Multisensory) Yabancı Dil Öğretimi” TÜBAV (Türk Bilim Araştırma Vakfı) Bilim, (2), 1, 105-112 (2009).
D27. Akpınar, B. ve K. Aydın, “Eğitim Programlarının Tarihi Gelişimi” Çağdaş Eğitim, (34), 364, 4-10 (2009).
D28. Akpınar, B. ve Z. N. Ersözlü, “Görme ve Koklama Duyularının Bilişsel Öğrenme Sürecindeki Rollerinin Karşılaştırılması” GOP Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları, (3), 2, 42-53 (2008).
D29. Akpınar, B. ve B. Gezer, “Öğrenen Merkezli Yeni Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenme-Öğretme Sürecine Yansımaları” Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 14, 1-12 (2010).
D 30. Akpınar, B. “Transformatif Öğrenme Kuramı: Dönüşerek Ve Değişerek Öğrenme” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt  10, Sayı 2, 185-198 (2010).
D 31. Akpınar, B, Çakmak, Z. ve C. Kara, “Postmodernizmin İlköğretim 6. ve 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımaları” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 137-160 (2010).
D 32. Akpınar, B. ve Akdoğan, S. “Negatif Bilgi Kavramı: Hata ve Başarısızlıklardan Öğrenme” Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, Cilt 01, Sayı 01, 14-22 (2010).
D 33. Baltacı Mesut ve Burhan Akpınar. “Web Tabanlı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 21, Sayı 1, 77-88 (2011).
D 34. Akpınar B. ve Yunus Doğan. “Çoklu Zeka Kuramına Eleştirel Bir Bakış” Çağdaş Eğitim Dergisi, Cilt 36, Sayı 388, 5-12 (2011).
D 35. Akpınar B. (2011). “Biliş ve Üstbiliş (Metabiliş) Kavramlarının Zihin Felsefesi Açısından Analizi” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish, Volume 6/4 Fall 2011, p. 353-365.
D 36. Baltacı Mesut ve Burhan Akpınar. “Web Tabanlı Öğretimin Öğrenenlerin Üstbiliş Farkındalık Düzeyine Etkisi” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 319-333 (2011).
D. 37. Akpınar, B. ve Hasan Aydemir. (2012). “İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi”  Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, p. 41-53.
D. 38. Aydemir, Hasan ve Akpınar, Burhan (2012, Ocak). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, p. 103-115.
D. 39. Akpınar, B., A. Dönder., B. Yıldırım ve O. Karahan (2012).  “Eğitimde 4+4+4 Sisteminin (Modelinin) Karşıt Program Bağlamında Değerlendirilmesi” M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Yıl: 2012, Sayı: 36, Sayfa: 25-39.
D. 40. Akpınar, B., V. Batdı ve A. Dönder (2012).  “ İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğrenimine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Ve Sınıf Değişkenine Göre Değerlendirilmesi” Cumhuriyet International Journal of Education,  Vol 2 / No 3 / January 2012, 15-24.
D. 41. Akpınar, B., Batdı, V. ve Dönder, A. (2013).  “İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Öğrenimine Yönelik Motivasyon Düzeylerinin Cinsiyet Ve Sınıf Değişkenine Göre Değerlendirilmesi” Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 2 / No 1 / January 2013:15-26.
D. 42. Akpınar, B., Dönder, A.ve Karahan, O. (2013).  “Yeni İlköğretim Programlarının Uygulamadaki Etkililiğine İlişkin Lisansüstü Tezlerin Analizi” İnönü Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi
, Yıl :2013 Cilt : 14 No : 1
D. 43. Akpınar, B. ve Akyıldız, S. (2013).  “The Evaluation of The Epistemological Views of Turkish Primary School Teachers Withın The Context Of Currıcula”. Electronıc Journal Of Educatıon Scıences (EJEDUS), Yıl :2013 Cilt : 2 No : 3, 21-40.
D.44. Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2013). “İlköğretimde Değer Eğitimine İlişkin Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Analiz”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 23, Sayı: 2, Sayfa: 105-113, ELAZIĞ-2013
D.45. Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2013).  Lise Disiplin Sorunlarının Cinsiyet Değişkeni Açısından İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 20-29.
D.46. Akpınar, B. (2013). Öğretmen Adaylarının Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2013) 229-241.
D.47. Akpınar, B. ve Özdaş, F. (2013).  Lise Disiplin Sorunlarının Sınıf Değişkeni Açısından İncelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21, 4 (ÖS) ISI-THOMSON REUTERS MASTER JOURNAL LIST-2013) 1365-1376.
D.48. Akpınar, B. (Kış 2013).  Öğretmen Adaylarının Stres Nedenleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 5, 147-174.
D.49. Yılmaz, E. & Akpınar, B. (2014). Eğitim Alanına Yeni Bir Soluk: Güçlü Yön Temelli Yaklaşım. Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 3 (3), 2014, 54 – 67.
D.50. Tan, Ç., Akpınar, B.ve Gezer, Y. (2014). İbrahim Hakkı’nın Talim, Terbiye ve İrşad’a Yönelik Görüşlerinin Eğitim Bilim Perspektifinden Değerlendirilmesi, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, IX (II), 193-209.
D.51. Kuloğlu, A., Batdı, V. ve Akpınar, B. (2015). A Critical Analysis of Turkish Research Studies on the Multiple Intelligences Theory, Current Resarch in Education,  (2015), 1(2), 70 – 75.
D.53. Özeren, E. ve Akpınar, B. (2016). İnternet Kullanım Alışkanlıkları Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (EJEDUS), (2016), 5(9), 20-29. ISSN:1302-7905.
 
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E 1. Akpınar, B.,“ Teknik Eğitim Fakültelerinin Yeniden yapılanması“, IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 41-47, Erzurum, 2000.
E 2. Akpınar, B., Gömleksiz, N., “Bilgi Toplumunda Yükseköğretimde Kalite”, IV. Ulusal Makine Mühendisliği Ve Eğitimi Sempozyumu,345-355, İstanbul, 2001.
E 3. Akpınar, B., Turan, M., “ İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Ödev Verme Davranışlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt III, 1343-1351, Bolu, 2001.
E 4. Akpınar, B., Turan, M., “İlköğretim Okullarında Fen Bilgisi Öğretiminde Materyal Kullanımı”, V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi, 56-61, Ankara,  2002.
E 5. Akpınar, B., “Öğretmen Perspektifinden Ortaöğretimde Program Sorunları”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu, 564-573, Ankara, 2004.
E 6. Akpınar, B., Turan, M., Alpaslan, G., “Birleştirilmiş Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Yeni İlköğretim Müfredatına İlişkin Görüş ve Önerileri”, Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Cilt, II, 403-414, Ankara, 2006.
E 7. Akpınar, B., Çermik, F., Tan, Ç., “İlköğretim 1, 2 Ve 3. Sınıf Hayat Bilgisi Derslerinde Eleştirel Düşünme Becerisinin Kazandırılma Düzeyi (Ağrı İli Örneği)”, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Fırat Üniversitesi, 2010.
E 8. Akpınar, B., Bahşi, İ. “2004 Yılı Yeni İlköğretim Programlarının Ölçme-Değerlendirme Boyutunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar”, IX. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Fırat Üniversitesi, 2010. 
E 9 Akpınar, B. “Bağımsız Pedagoji”, Bilgi Çağında Eğitim ve Malatya Sempozyumu, Malatya Belediyesi-İl Milli Eğitim Müdürlüğü- BİLSAM - Bilgi Yolu Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 15-16 Mayıs, Malatya, 2010.
E 10. Akpınar, B., Dönder, A. “Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Becerilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması”, X. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas 2011. 
E 12. Akpınar, B., Dönder, A., Yıldırım,B. Ve Karahan, O. “Eğitimde 4+4+4 Modelinin Karş1t Program Bağlamında Değerlendirilmesi”, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul 2012.
E 13. Yıldırım, B., Akpınar, B., Top., T. “1981-2000 Yılları Arasında Yayımlanan Ulusal Gazetelerde Yer Alan Fen ve Teknoloji Haberlerinin İçerik Analizi”, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-15 Eylül, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul 2012.
E 14. Donmuş, V., Akpınar, B. ve Eroğlu, M. (2015). Öğretmen Adaylarının Akademik Özyeterlikleri ve Mesleki Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana, 22-24 Ekim, 2015.
 
 
F. Diğer yayınlar : Kitapta Bölüm Yazarlığı:
 
F1. Akpınar, B., “Eğitim ve Tarih” (Ed. Mehmet Taşpınar), Öğretmenlik Mesleği (107-125), Elazığ, Üniversite Kitabevi, 2003.
F2. Akpınar, B., “Öğretimde Plan Yapma” (Ed. Mehmet Gürol), Öğretimde Planlama, Uygulama, Değerlendirme (127-158), Elazığ, Üniversite Kitabevi, 2004.
F3. Akpınar, B., “Mesleki-Teknik Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımı” (Ed. Mehmet Gürol), Öğretim Teknolojisi ve Materyal Hazırlama (283-294), Ankara, Akış Yayıncılık, 2006.
 
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI