Tel        : 0(414) 318 30 00 - ()
E-posta :  
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Gamze KIRILMAZKAYA
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


 
 
 
Derece
 
Alan
 
Üniversite
 
 
 
Yıl
Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Fırat Üniversitesi 2007
Y. Lisans Fen Eğitimi Fırat Üniversitesi 2010
Doktora Fen Eğitimi Fırat Üniversitesi 2014
 
6.  Yayınlar
6.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
A1.           Kırılmazkaya, G., ve Zengin, F. (2016). Öğretmen Adayları Fotosentez Konusu Hakkında Kavram Yanılgılarının Vee Diyagramı Aracılığıyla Belirlenmesi ve Bu Araca Yönelik Görüşlerinin Tespiti. Journal of Education Faculty, 18 (2), 1537-1563.
 
A2.           Kırılmazkaya, G., ve Zengin, F. (2015) Tahmin Et-Gözle-Açıkla Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Başarilarina Ve Fene Karşi Tutumlarina Etkisinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 8(41), 975-981.
A3.           Kırılmazkaya, G., ve Zengin, F. (2015). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedogojik Alan Bilgisi (TPAB) Özgüven Algılarının İncelenmesi. Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(5), 18-25.
A4.           Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2015). Peer Assessment Activities for the
Secondary Students in Science and Technology Course. Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES), 89-111.
A5.           Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2015). Determination of Preservice Science Teachers' Self Efficiency. International Journal of Liberal Arts and Social Science, 3(2), 65-77.
A6.           Zengin, F.K., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. (2015). Determining The Level Of Assessment And Evaluation Knowledge Of Computer Education And Instructional Technology Department Preservice Teachers. Kesit Akademi Dergisi, 1(2), 1-12.
A7.           Aslan, S., Zengin, F., Kırılmazkaya, G. (2015). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tutum Ve Akademik Başarılarına Etkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research. Cilt: 8 Sayı: 37.
A8.           Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Zengin, F. (2014). Bilgisayar Destekli Öğretimin Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmen ve Öğrencilerinin Tutum ve Başarılarına Etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, Winter I, 30, 453-466.
A9.           Kırbağ Zengin, F., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2012). Akıllı Tahta Kullanımının Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarı ve Tutuma Etkisi. E-Journal Of New World Sciences Academy, 7(2), 526-537.
A10.         Zengin, K.F., Kırılmazkaya, G., Zengin, R. (2012). İlköğretim Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerilerinin Karşılaştırılması E-Journal Of New World Sciences Academy,7(2), 655-667.
A11.         Kırbağ Zengin, F., Keçeci, G. ve Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Nükleer Enerji Sosyo Bilimsel Konusunu Online Argümantasyon Yöntemiyle Öğrenmesi. E-Journal Of New World Sciences Academy, 7(2), 647-654.
 
 
6.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan Bidiriler
 
C1.            Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Zengin, K. F. (May. 2013). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Yeterliliğinin Tespiti (Bir Durum Çalışması). ICPEG-2013 International Conference Psychological Education, Guidance & Counseling, İstanbul.
C2.            Kırılmazkaya, G., Keçeci G. ve Zengin K. F. (May. 2013). Fen ve Teknoloji Dersinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akran Değerlendirme Etkinliği (Bir Durum Çalışması). ICPEG-2013 International Conference Psychological Education, Guidance & Counseling, İstanbul-Türkiye.
C3.            Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Zengin, K. F. (2012). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin ve Teknolojiye Karşı Tutumlarının Belirlenmesi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 4- 6 Ekim, 2012.
C4.            Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Zengin, K. F. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Bilgi Seviyesinin Tespiti. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2012, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, 4- 6 Ekim, 2012.
C5.            Zengin, K. F., Kırılmazkaya, G. ve Keçeci, G. (2011). Akıllı Tahta Kullanımının İlköğretim Öğrencilerinin Fen Ve Teknoloji Dersindeki Başarı Ve Tutuma Etkisi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2011, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 22-24 Ekim, 2011.
C6.            Zengin K. F., Keçeci G. ve Kırılmazkaya, G. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Nükleer Enerji Sosyo-Bilimsel Konusunu Online Argümantasyon Yöntemi İle Öğrenmesi. 5. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 2011, Fırat  Üniversitesi, Elazığ, 22-24 Ekim, 2011.
C7.            Kırılmazkaya, G., Keçeci G. ve Zengin, K. F. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Performans Görevlerini Hazırlarken Kullandıkları Bilgi İletişim Teknolojilerinin Tespiti. 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
C8.            Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Zengin K. F. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmaları Online Argümantasyon Yöntemi ile Öğrenmesi.  6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.
C9.            Zengin R., Polat S., Akgün Ö., Kırbağ F., Kırılmazkaya, G. (2008) İlköğretim Okullarında Fen ve Teknolojisi Dersi Materyal İhtiyacının Belirlenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu (IETC2008), 6-9 Mayıs 2008. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 
6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 
Kırılmazkaya, G., ve Zengin, F., (2015). Öğretmen Adaylarının Özyeterlilik İnançları ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Harput Araştırmaları Dergisi. 2(2), 61-69.
 
6.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
D1.           Kırılmazkaya, G (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Mühendis Ve Mühendislik Algılarının Belirlenmesi. 12. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresi Karadeniz Teknik Üniversitesi 11-13 Eylül 2014, TRABZON.
 
D2.           Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Zengin, F. (2014). Fen ve Teknoloji Dersinde Öz, Akran Ve Öğretmen Değerlendirmelerinin Karşılaştırmalı Analizi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi 11-13 Eylül 2014, ADANA.
D3.           Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. ve Zengin, F. (2014). BDÖ Kullanımının Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmen Ve Öğrencilerinin Tutum Ve Başarılarına Etkisi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi 11-13 Eylül 2014, ADANA.
D4.           Kırılmazkaya, G., Yucasu, Ş., Zengin, K.F. (2014). Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Genetik Mühendisliği Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin Tespiti. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Çukurova Üniversitesi 11-13 Eylül 2014, ADANA.
 
D5.           Zengin K.F., Kırılmazkaya G. (2010). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Algılama Düzeyleri. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Dokuz Eylül Üniversitesi 23-25 Eylül 2010, İZMİR.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI