Tel        : 0(414) 318 30 00 - (    ) dahili
E-posta : iyildirim@harran.edu.tr
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: İbrahim YILDIRIM
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor
 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora:Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2012-2016)
Yüksek Lisans: Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD (2008-2011)
Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği (2003-2008)
Lisans: Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü (2005-2009)
Lise:      Konya – İvriz Anadolu Öğretmen Lisesi (1998-2002)
Ortaokul: Osmaniye Merkez Ortaokulu (1995-1998)
İlkokul: Osmaniye Atatürk İlkokulu (1990-1995)

YABANCI DİL BİLGİSİ

İngilizce: Eylül 2013 YDS – 72,50

HAZIRLANAN TEZLER

Doktora Tezi:Oyunlaştırma Temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersi Öğretim Programının Geliştirilmesi, Uygulanması ve Değerlendirilmesi.
Yüksek Lisans Tezi:Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Çerçevesinde Alternatif Ölçme Araçlarının Kullanımı.

DENEYİM

2016-Halen- Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Arş. Gör. Dr.
2014-2016 – Gaziantep Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Araştırma Görevlisi
2013-2014 – Harran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Araştırma Görevlisi
2012-2013 – MEB - Gaziantep İMKB Anadolu Lisesi, Matematik Öğretmenliği
2010-2012 – MEB - Gaziantep Oğuzeli Çok Programlı Lisesi, Matematik Öğretmenliği
2008-2010 – MEB - Gaziantep Merkez Karkamış Lisesi, Matematik Öğretmenliği
2007-2008– İzmir - Özel Final Dergisi Dershaneleri, Matematik Öğretmenliği

MAKALELER

 1. Bağçeci B.,Günen-Deliçay, F. ve Yıldırım İ.(2016).Opinions of StudentsandTeachersaboutFreeDressCode (in Turkey). Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(4).
 2. Yıldırım İ. ve Vural Ö.F. (2016).  Matematik Öğretimine Entegre Edilmiş Harmanlanmış Öğrenme Süreci Hakkındaki Öğrenci Görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD).Cilt 17, Sayı 2.
 3. Yıldırım İ. ve Demir S. (2016).  Oyunlaştırma Temelli “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Dersi Öğretim Programı Hakkında Öğrenci Görüşleri. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Araştırmaları Dergisi.
 4. Bağçeci B.,Yıldırım İ.,Kara K. ve Keskinpalta D. (2015).  Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.  Erzincan UniversityFaculty of EducationJournal, 17(1), 307-324.,Doi: 10.17556/Jef.52416
 5. Yıldırım İ.,Kara K.,Turan Özpolat E.,Bars M., Karakoç B. ve Bayrak K. (2015).  4+4+4 Sistemi İle Yenilenen İlk Okuma Yazma Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri.  TheJournal of International EducationScience, 2(4), 433-448.,Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.16991/Inesjournal.49
 6. Olcay A.,Yıldırım İ. ve Sürme M. (2015).  Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Eğitimine Dair Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Değerlendirme: Gaziantep İli Örneği.  Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(3), 324-334.,Doi: 10.5961/Jhes.2015.134
 7. Yıldırım İ. ve Demir S. (2015).  Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Teknoloji Kullanım Düzeylerinin İncelenmesi.TheJournal of AcademicSocialScience, 19(19), 289-307.,Doi: 10.16992/Asos.871
 8. Öner G.,Yıldırım İ. ve Bars M. (2014).  Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Dereceden Denklemler Alt Öğrenme Alanında Öğrenci Başarısına Etkisi.  Journal Of ComputerandEducationResearch, 2(4), 152-165.
 9. Yıldırım İ. ve Demir S. (2014).  Oyunlaştırma ve Eğitim.  International Journal Of Human Sciences / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 11(1), 655-670.,Doi: 10.14687/İjhs.V11i1.2765
 10. Yıldırım İ. ve Vural Ö.F. (2014).  Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme ve Pedagojik Formasyon Sorunu.  Journalof TeacherEducationandEducators, 3(1), 73-90.
 11. Yıldırım İ. ve Demir S.(2013).  Useof TechnologyAssistedMathematicsEducationandAlternativeMeasurementTogether.  Çukurova UniversityFacultyof EducationJournal, 42(1), 65-73.

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

 1. Yıldırım, İ. (2016). Öğretim programı okuryazarlığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. 4th International Congress on CurriculumandInstruction (ICCI – 2016),Antalya/Türkiye.
 2. Çırak Kurt, S. ve Yıldırım, İ. (2016). Kullanıcı Dostu Öğretim Yönetim Sistemleri.4th International Congress on CurriculumandInstruction (ICCI – 2016),Antalya/Türkiye.
 3. Yıldırım İ. ve Vural Ö.F. (2016).  Students’ ViewsAboutBlended Learning ProcessIntegratedtoMathematicsCurriculum.  21st International Conference On EducationandSocialScience (ICESS-2016), 32-33. Lizbon/Portekiz.
 4. SummakA.E.,Atmaca U. ve Yıldırım İ. (2015).  Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Özel Eğitime Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi.  International Conference On New Horizons İn Education, 185. Barselona/İspanya.
 5. Yıldırım İ.,Kara K.,Turan Özpolat E.,Bars M., Karakoç B. ve Bayrak K.(2015).  EvaluatingTheRenewed 1st Grade CurriculumAccordingToTheTeachers’ Views.  International Conference on New Horizonsin Education, 75-76. Barselona/İspanya.
 6. Yıldırım İ. ve Demir S. (2015).  Eğitim Sürecinin Oyunlaştırılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Q Metodu Çalışması.  EJERCongress 2015, 177-178. Ankara/Türkiye.
 7. Yıldırım İ. (2015).  Zorunlu Lise Öğrenimi Hakkında Öğretmen Görüşleri (Gaziantep İli Örneği).  EJER Congress2015, 74-79. Ankara/Türkiye.
 8. Yıldırım İ. ve Demir S. (2015).  Evaluation Of a Gamification BasedCurriculumfortheLesson of “TeachingPrinciplesandMethods” AccordingToTheStudents’ Views.  The 3rd International Congress on CurriculumandInstruction, 290-291. Adana/Türkiye.
 9. Yıldırım İ. ve Demir S. (2015).  A ResearchAboutTheLevels Of TechnologyUseInTechnologySupportedMathematicsEducation.  Academics World 5th International Conference, 22-23. Paris/Fransa.
 10. Öner G.,Yıldırım İ. ve Bars M.(2013).  Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının 10. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Akademik Başarılarına Etkisi.  IPALTE 2013 - International Perspectiveson New Aspectsof Learning in TeacherEducation, 39. Diyarbakır/Türkiye.        
 11. Bağçeci B.,Yıldırım İ.,Kara K. ve Keskinpalta D.(2013).  Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması.  ISNITE 2013 New Issuesin TeacherEducation International Symposium, 56. Ankara/Türkiye.
 12. Yıldırım İ. ve Demir S. (2012).  Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi Sürecinde Kullanılabilecek Etkinlik Örnekleri.  6th InternatıonalComputerandInstructıonalTechnologıesSymposıum, 560-565. Gaziantep/Türkiye.
 13. Yıldırım İ. ve Demir S. (2011).  Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi ile Alternatif Ölçme Araçlarının Bir aradaKullanılabilirliği.  11th InternationalEducationalTechnology Conference, 2011-2016. İstanbul/Türkiye.

ULUSAL BİLDİRİLER

 1. Özdemir M. veYıldırım İ. (2015).  Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Algılanan Üniversite İtibarları (Gaziantep Üniversitesi Örneği).  10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 194-195. Gaziantep/Türkiye.
 2. Yıldırım İ., Kara K., Karakoç B., Demir S., Bay E. (2014).  Sekizinci Sınıf Matematik Öğretiminde Teori Ve Uygulama Bağlamında “Program Uyumluluğunun” İncelenmesi.  3. Ulusal Eğitim Programları Ve Öğretim Kongresi, 232. Gaziantep/Türkiye.
 3. Yıldırım İ. ve Aras B. (2006).  Matematik ve Sanat.  Ulusal Matematik Eğitimi Öğrenci Sempozyumu, 42. İzmir/Türkiye.

BİLİMSEL ETKİNLİK DÜZENLEME

 1. Düzenleme Kurulunda Sekretarya Görevi - 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

KATILDIĞI EĞİTİMLER

 1. TÜBİTAK Proje Hazırlama Süreç Eğitimi (13-15 Ocak 2014)
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI