Tel        : 0(414) 318 30 00 - ()
E-posta :  
 

ÖZGEÇMİŞ
Adı-Soyadı: Mehmet Diyaddin YAŞAR
Unvanı      : Yardımcı Doçent Doktor


 1.      Adı Soyadı: Mehmet Diyaddin YAŞAR
2.      Doğum Tarihi: 11.08.1980-Ergani
3.      Unvanı: Dr.
4.      Öğrenim Durumu:
 
Derece Alan Üniversite Yıl
Yrd.Doç.Dr. Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Harran Üniversitesi 2016-devam ediyor
Yrd.Doç.Dr. Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2013-2016
Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Kimya Eğitimi) Atatürk Üniversitesi 2007-2012
Y. Lisans Kimya Öğretmenliği Dicle Üniversitesi 1999-2004
Lisans Kimya Öğretmenliği Dicle Üniversitesi 1999-2004
 
 
Akademik çalışma alanı: Genel olarak araştırma alanım eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanıdır. Özel araştırma ilgi alanlarım fen ve kimya dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi; eğitim sistemi sorunları, fen ve kimya eğitiminde gelen eğilimler, fen eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımları yer almaktadır.
5.     Yayınlar
Doktora Tez Çalışması:
Yaşar, M.D. (2012, Nisan). 9.sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulamasına yönelik bir inceleme: Erzurum örneği. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum. Danışman: Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR
Dil Puanı (ÜDS): 81.25
5.1. Uluslararası yayın evleri tarafından yayınlanan kitap veya kitap bölümleri
1.  Sozbilir, M., Akıllı, M.,  Yasar, M.D  & Dede, H. (2016). Development of chemistry education research (CER) in Turkey: A comparison of CER papers with international. In M-H. Chiu(Ed.). Science education research and practice in Asia (pp.289-317). Singapore: Springer Publishers.
2. Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M.D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In D. Jorde & J. Dillon (Eds.) Science Education Research and Practice in Europe: Retrospective and Prospective (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.
 
 
 
 
 
 
        
 5.2. Ulusal yayın evleri tarafından yayınlanan kitap veya kitap bölümleri
1.      Yaşar, M.D.(2014, Eylül). Performans ölçülmesi. S. Baştürk (Ed.). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (155-174). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
2.      Sozbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2013, Temmuz). Türkiye’de Kimya Eğitimi Araştırmalarının Durumu ve Eğilimler. M. Sözbilir (Ed.) Türkiye’de Kimya Eğitimi [ Chemistry Education in Turkey] (ss.175-204). İstanbul: Türkiye Kimya Derneği (Istanbul: Turkish Chemical Society).
       5.3. Makaleler
Uluslar arası makaleler
 1. Yaşar, MD. & Sözbilir M. (2017). Prospective Science Teachers' Views related to the Turkish Education System: Current Problems and Proposed Solutions. Çukurova University Faculty of Education Journal, 46(1), 165-201.
 2. Yaşar, M. D. (2017). Brain based learning in science education in Turkey: Descriptive content and meta analysis of dissertations. Journal of Education and Practice, 8(9), 161-168.
 3. Yaşar, M. D. (2017). Prospective science teachers' perception related to formative assessment approaches in Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(4), 29-43.
 4. Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2013). Comparision of Problem-Based Learning Studies in Science Education with the World: Content Analysis of Researh Papers. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 14(2), 1-24.
 5. Kızılaslan, A., Sözbilir, M., & Yaşar, M.D. (2012, October). Inquiry-based teaching in Turkey: A content analysis of research reports. International Journal of Environmental and Science Education, 7(4), 599-617.  
Ulusal makaleler
 1. Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2015). Descriptive Content Analysis of Problem-Based Learning Researches in Science educaion in Turkey. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(1), 293-310.
 2. Atila, M.E., Yaşar, M.D., Yıdırım, M., Sözbilir, M. (2015). 6.7.8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Derslerini Yapılandırmacı Anlayış Açısından Algılanması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Dergisi, 44(205), 112-125.
 3. Yaşar, M.D.& Sözbilir, M. (2014). 2007 Türkiye ve 2008 Almanya Northrhein Westfalen  Eyaleti Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(3), 135-162.
 4. Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2013). Öğretmenlerin 2007 yılı kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelere yönelik algılamaları, Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(4), 75-102.
 5. Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M.D., Kızılaslan, A. & Gürbüz, H.(2013). Biyoçeşitlilik konusunda yapılan çalışmalar ve öğretim programlarında biyoçeşitliliğin değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 57-66. 
 6. Derman, M., Çakmak, M., Yaşar, M.D. & Gürbüz, H.(2013). Sera etkisinin iklim değişikliği üzerindeki etkisi: Öğretmen adaylarının görüşlerine göre. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2(3), 12-25.
 7. Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012). Öğretmenlerin kimya öğretim programına yönelik görüşleri ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar: Erzurum örneği, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(2), 359-392.
 8. Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012). 9. Sınıf kimya dersi öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından uygulamaya yansıtılması. Journal of Academic Social Science Studies, 5(7), 789-807.
 
5.4. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) özet olarak basılan bildiriler:
 
 1. Yaşar, M. D. , Seyhan, B. Ç. & Çakmak, M. (2017).  Prospective science teachers' conceptions related to alternative assessment approaches. Paper presented at the International Confrence on Education in Mathematics, Scienece & Technology (ICEMST 2017), Kuşasası-Aydın, Turkey.
 2. Yaşar, M. D. & Batdı, V. (2017). Meta and content analysis of dissertations related to brain-based learning in science education in Turkey. Paper presented at the International Confrence on Education in Mathematics, Scienece & Technology (ICEMST 2017), Kuşasası-Aydın, Turkey.
 3. Seyhan, B. Ç. , Yaşar, M. D. & Temelli, A. (2017). The analysis of cognitive structure of students towards lungs concept by word association test. Paper presented at the International Confrence on Education in Mathematics, Scienece & Technology (ICEMST 2017), Kuşasası-Aydın, Turkey.
 4. Yaşar, M. & Sözbilir, M. (2016). Pros and cons of the Turkish education system with the perspective of prospective science teachers. Paper presented at the ICASE World Science and Technology Education Conference (ICASE 2016), Antalya, Turkey.
 5. Akar, H. & Yaşar, M.D. (2014). İlköğretim bölümü öğretmen adaylarının ders çalışma yaklaşımları ile genel erteleme davranışları arasındaki ilişki. Paper presented at the 6. International Congress of Educational Reseacrh, Ankara Turkey.
 6. Sözbilir, M., Akıllı, M., Yaşar, M.D., Kutu, H. (2014). Trends and issues in chemistry education research papers published internationally. Paper presented at the 23rd IUPAC International Conference on Chemistry Education, Toronto, CANADA.
 7. Yasar, M.D. & Sozbilir, M. (2013). An Investigation of Chemistry Teachers’ Perceptions and Implementation of Constructivist Principles in 9th Grade Chemistry Curriculum in Turkey. Paper presented at the IUPAC 44th World Chemistry Congress, Istanbul, Turkey.
 8. Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de fen eğitimi alanında probleme dayalı öğrenme yöntemi ile çalışılan tezlerin içerik analizi. Paper presented at the 44th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.
 9. Derman, M., Çakmak, M., Yasar, M.D., Kızılaslan, A. & Gürbüz, H. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik ilgi durumlarının incelenmesi. Paper presented at the 44th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.
 10. Derman, M., Çakmak, M., Yasar, M.D., Kızılaslan, A. & Gürbüz, H. (2013). Biyoçeşitlilik konusunda yapılan çalışmalar ve öğretim programlarında biyoçeşitliliğin yerinin değerlendirilmesi. Paper presented at the 44th International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.
 11. Yasar, M.D., Sözbilir, M. Atila, M.E. & Yıldırım, A. (2012, July). Teachers’ perceptions of constructivist principles in the renewed chemistry curriculum in Turkey. Paper presented at the 22nd International Conference on Chemistry Education- 11th European Conference on Research in Chemical Education, Roma, Italy.
 12. Sözbilir, M., Yasar, M.D. & Kızılaslan, A. (2012, July). Inquiry based teaching ın Turkey: A content analysis research papers. Paper presented at the 22nd International Conference on Chemistry Education- 11th European Conference on Research in Chemical Education, Roma, Italy.
 13. Yasar, M.D., Gül, Ş., Sözbilir, M. & Şekerci, A. R. (2012, July). The comparison of chemisty, biology and pyhsics preservice teachers’ conceptions of  “dissolving” in everyday life.  Poster presented at the 22nd International Conference on Chemistry Education- 11th European Conference on Research in Chemical Education, Roma, Italy.
 14. Sozbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M. D. (2011, August). Rise of chemistry education research in Turkey: What are the challenges? Paper presented at the IUPAC 43rd World Chemistry Congress, San Juan, Puerto Rico.
 
5.5. Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler:
 1. Gül, Ş., Özay-Köse, E., Sadi-Yılmaz, S., Yaşar, M.D. (2015). Biyoloji ve kimya öğretmeni adaylarının öğrenme güçlüğü çektiği biyokimya konuları. IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Ayvalık, Balıkesir.
 2. Sözbilir, M., Akıllı, M., Yaşar, M.D., Dede, H.(2014). Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının gelişimi ve uluslararası çalışmalar ile karşılaştırılması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Adana.
 3. Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2013). 2007 yılı 9. sınıf kimya öğretim programındaki yapılandırmacılığa dayalı öğelerin öğretmenler tarafından algılanışı ve uygulanışı. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
 4. Tosun, C. & Yaşar, M.D. (2013). Türkiye’de ve dünyada fen eğitimi alanında probleme dayalı öğrenme (PDÖ) yönteminde çalışılan makalelerin içerik analizi. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Trabzon.
 5. Yaşar, M.D., Sözbilir, M., Atila, M.E. & Yazıcı, F. (2012, Haziran). Kimya Öğretim Programında Yer Alan Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeylerinin Tespit Edilmesi: Erzurum Örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 6. Yaşar, M.D., Sözbilir, M., Atila, M.E. & Yazıcı, F. (2012, Haziran). Kimya Öğretim Programındaki Yapılandırmacılığa Dayalı Bazı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulamaya Yansıtılabilme Düzeylerinin Tespit Edilmesi: Erzurum Örneği. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 7. Atila, M.E., Sözbilir, M., Yaşar, M.D. & Yazıcı, F.(2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Algılanma Düzeyinin Belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 8. Atila, M.E., Sözbilir, M., Yaşar, M.D. & Yazıcı, F.(2012, Haziran). Fen ve Teknoloji Öğretim Programındaki Yapılandırmacı Anlayışa Dayalı Bazı Öğelerin Öğretmenler Tarafından Uygulanabilme Düzeyinin Belirlenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 9. Yazıcı, F., Sözbilir, M., Yaşar, M.D. & Atila, M.E.(2012, Haziran). İlköğretim 6-8. Sınıf Branş Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme-Değerlendirme Yaklaşımlarını Kullanabilme Durumları: Erzurum Örneklemi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 10. Kızılaslan, A., Yaşar, M.D. & Sözbilir, M. (2012, Haziran). Türkiye’de Sorgulamaya Dayalı Öğrenme Yöntemi ile İlgili Çalışmalara Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Niğde.
 11. Yaşar, M.D. Sözbilir, M. & Reiners, C. (2011, Temmuz). Türkiye ve Almanya ortaöğretim kimya dersi öğretim programının genel yapısı. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.
 12.  Kutu, H., Yaşar, M.D., & Sözbilir,M. (2011, Temmuz). Yaşam temelli yaklaşıma yönelik öğretim üyelerinin görüşleri: Erzurum örneğiII. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan poster bildiri, Erzurum.
 13. Sözbilir, M., Kutu, H. & Yaşar, M.D. (2011, Temmuz). Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarının durumu. II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, Erzurum.
 14. Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül).  Türk fen eğitimi araştırmalarında genel eğilimler: bir içerik analizi çalışması. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir.
 1. Sözbilir, M., Kutu, H., Yaşar, M.D., & Arpacık, Ö. (2010, Eylül).  Dünyada ve Türkiye’de kimya eğitimi araştırmalarında genel eğilimler. 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulan sözlü bildiri, İzmir
6.    Projeler
 1. Ortaöğretim 9. sınıf kimya dersi öğretim programında yer alan yapılandırmacılığa dayalı öğelerin uygulanışına yönelik bir inceleme: Erzurum örneği, Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, BAP-2011/216, Proje Araştırmacısı, 5000 Tl.
7.  Ödüller
 1. 9-14 Ağustos 2015- Almanya Köln Üniversitesi Yaz Okulu
 2. 3-9 Ağustos 2014- Almanya Köln Üniversitesi Yaz Okulu
 3.  2010-2011 güz dönemi – Almanya Köln Üniversitesi Erasmus Doktora Öğrencisi.
 
 1. Yürüttüğü Tezler
 
 1. Öztürk, B.C. (2014, Şubat). Okul yöneticilerin yönetim stilleri ve benimsedikleri değerlerin incelenmesi (Kilis Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Kilis, Türkiye.
 
 1. Jüri Üyeliğinde Yer Aldığı Tezler
  1. Demir, M.(2013). Eğitimci olmayan hizmetli personelin örtük program çerçevesinde öğrencilerin duyuşsal gelişimine olan etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Kilis, Türkiye.
  2.   Öztürk, M.(2013). Türkçe öğretmenlerinin yapılandırmacı anlayışı uygulama düzeyinin incelenmesi (Kilis ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Kilis, Türkiye.
  3. Bağcı, E. (2014). Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programının Paydaş görüşlerine göre değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kilis Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim dalı, Kilis, Türkiye.
 
İdari Görevleri:
 1. Erasmus koordinatörlüğü-Fen bilgisi eğitimi ana bilim dalı-Harran Üniversitesi-2017-devam ediyor
 2. Öğretim işleri daimi komisyonu üyesi: Kilisd 7 Aralık Üniversitesi0cak 2014-2015
 
Girdiği Dersler
 
Akademik Yıl
 •  
Dersin Adı Bölüm dersi
 
 
 
 
 
2012-2013
 
 
 
 
 
Bahar Dönemi
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği (N.Ö)
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği (İ.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Okul öncesi öğretmenliği
Fen-Teknoloji Programı ve Planlama Fen Bilgisi Öğretmenliği
 
Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli ders (N.Ö.)
Karşılaştırmalı Eğitim Seçmeli Ders (İ.Ö.)
Öğretmenlik Uygulaması Türkçe Öğretmenliği
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Güz Dönemi
 
 
 
 
 
 
 
Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Öğretmenliği (N.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Türkçe Öğretmenliği (N.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (N.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (İ.Ö.)
Eğitim Bilimine Giriş Sınıf Öğretmenliği (Normal Öğretim)
Eğitim Bilimine Giriş Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (N.Ö.)
Öğretim İlke ve Yöntemleri Sınıf Öğretmenliği (N.Ö.)
Öğretim İlke ve Yöntemleri Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (N.Ö.)
Karşılaştırmalı Eğitim Sınıf Öğretmenliği (N.Ö.)
Karşılaştırmalı Eğitim Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.)
Öğretmenlik Uygulaması Sınıf Öğretmenliği
 
 
 
 1.  
 
 
 
Bahar Dönemi
 
 
 
 
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği (N.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği (İ.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Okul öncesi öğretmenliği
Fen Teknoloji Programı ve Planlama Fen Bilgisi Öğretmenliği
Öğretim İlke ve Yöntemleri Sosyal Bilgiler öğretmenliği (N.Ö.)
Öğretmenlik Uygulaması Türkçe Öğretmenliği
Okul Deneyimi Sınıf Öğretmenliği
21-Temmuz-11 Eylül 2014  
Yaz dönemi Formasyon
 
Ölçme ve Değerlendirme
 
Formasyon
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
Güz dönemi
Ölçme ve Değerlendirme Türkçe Öğretmenliği
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Ölçme ve Değerlendirme Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (N.Ö.)
Ölçme ve Değerlendirme Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret. (İ.Ö.)
Öğretim İlke ve Yöntemleri Türkçe Öğretmenliği
Öğretim İlke ve Yöntemleri Fen Bilgisi Öğretmenliği
Eğitim Bilimine Giriş Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Eğitim Bilimine Giriş Türkçe Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Eğitim Sınıf Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Eğitim Sınıf Öğretmenliği (İ.Ö.)
Okul Deneyimi Din Kül. Ve Ahlak Bil. Öğret.
 1.  
Güz dönemi Formasyon Öğretim teknolojileri ve materyal Geliştirme Türkçe Öğretmenliği
Öğretmenlik Uygulaması Türkçe Öğretmenliği
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bahar Dönemi
Ölçme ve Değerlendirme Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Ölçme ve Değerlendirme Okul öncesi öğretmenliği
Fen- Teknoloji Programı ve Planlama Fen Bilgisi Öğretmenliği
Proje Hazırlama Teknikleri Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen ve Teknoloji Öğretimi-II Sınıf Öğretmenliği
Öğretmenlik Uygulaması Sınıf Öğretmenliği
Topluma Hizmet Uygulamaları Sınıf Öğretmenliği
Öğretmenlik Uygulaması Okul öncesi öğretmenliği
Ölçme ve Değerlendirme
 1.  
Öğretim teknolojileri ve materyal Geliştirme ARAPÇA-İLAHİYAT FORMASYON
Öğretim teknolojileri ve materyal Geliştirme
 •  
Öğretmenlik Uygulaması FORMASYON TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
Özel Öğretim Yöntemleri FORMASYON FİZİK KİMYA BİYOLOJİ
 1.  
GÜZ DÖNEMİ Ölçme ve Değerlendirme 3
Karşılaştırmalı Eğitim 2
Öğretmenlik Uygulaması 2
 1.  
GÜZ DÖNEMİ Genel Kimya-1 Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 saat)
 1.  
BAHAR DÖNEMİ Genel Kimya-II Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 saat)
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI