Misyon

•             İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal, eğitimsel gelişmedeki yerini, rolünü kavrayan, mesleki yeterlilik ve etik sorumluluk üstlenen; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme ve çalışma biçimini benimseyen; kamusal yararları gözeten, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, öğretmenler ve akademisyenler yetiştirmek.
 
•             Öğrencilerin eğitimsel sorunları tartışabilecekleri, çözümler üretebilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri öğrenme ortamlarını geliştirmek.
 
•             Toplumsal sorumluluklarının bilincinde, akademik çalışmalarında niteliği önemseyen, disiplinlerarası yaklaşıma açık, bilgiyi paylaşan, değerlendirmelerinde akademik ölçütleri esas alan, üretkenliği ve yaratıcı düşünceyi destekleyen bir ortam oluşturmak ve bunu sürekli kılacak kültürü yerleştirmek.
 
•             Öğrencilerin, akademik ve idari personelin bilgiye erişimini, iletişim ve etkileşimi kolaylaştıran fiziksel ve teknolojik ortam oluşturmak.
 
•             Tüm akademik ve yönetsel etkinliklerin dürüst, açık, demokratik ve katılımcı bir anlayışla yerine getirilmesini sağlamak.
 
Vizyon

•             Eğitim bilimleri alanında yapılan kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan nitelikli eğitimciler yetiştirmek; bilgi birikimi ve tecrübelerini ulusal ve uluslararası düzeydeki tüm kamu ve özel ve sivil toplum kurum ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olmaktır.
 
 

SÜRELİ YAYINLAR

AB OFİSİ (ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ)

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI